Lê Minh Đức (Mr.)

Lê Minh Đức (Mr.)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH