Lê Minh Trí (Mr.)

Lê Minh Trí (Mr.)

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VTK HÀ NỘI