Accommodation and Transport

Bùi Văn Nam

HƯỚNG DẪN VIÊN

Phạm Văn Biên

HƯỚNG DẪN VIÊN

Đặng Quang Điện

HƯỚNG DẪN VIÊN

Vương Sơn Tùng

HƯỚNG DẪN VIÊN

Tống Viết Nam

HƯỚNG DẪN VIÊN

Lê Minh Đức (Mr.)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Lê Minh Trí (Mr.)

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VTK HÀ NỘI

Lê Quỳnh Anh (Mrs.)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VTK SA PA

  • (+84) 249 9999 9869
  • viettrekking.vn@gmail.com
  • 1900.2869
  • viettrekking.vn@gmail.com