Accommodation and Transport

Vương Sơn Tùng

HƯỚNG DẪN VIÊN

Tống Viết Nam

HƯỚNG DẪN VIÊN

Cao Văn Độ

HƯỚNG DẪN VIÊN

Nguyễn Hậu

HƯỚNG DẪN VIÊN

Lê Minh Đức (Mr.)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Lê Minh Trí (Mr.)

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VTK HÀ NỘI

Lê Quỳnh Anh (Mrs.)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VTK SAPA

  • (+84) 249 9999 9869
  • viettrekking.vn@gmail.com
  • 1900.2869
  • viettrekking.vn@gmail.com